Търсене

Доставчик:
Категория:
Product Characteristics:
Продължителност
2 седмици
4 седмици
8 седмици
12 месеца
Език
Български
Входящо ниво
Начално
Начин на провеждане
Онлайн
Онлайн с подпомагане от тренер
Начин на завършване
Тест
Индивидуален проект
Групов проект
Държавен изпит
Квалификационен изпит
Дипломна работа
Завършване с
Без сертификат
Сертификат
Диплома
Свидетелство за професионална квалификация
Удостоверение за професионална квалификация
Product attributes:
Завършване с
Начин на провеждане
Премахни филтрите

Управление на проекти

Оцека:
Доставчик: МУЛТИТРЕЙН
Цена: 149.00 лв.
Стара цена: 250.00 лв.
Брой:

Умението да управляват проекти е критичен фактор за успех не само в организационен, а и в личен контекст. Доброто планиране, организиране, координиране, мотивиране на проектния екип, контрол и избор на адекватни коригиращи действия е залог и за изпълнение на ясно заложените проектни цели. Все по-често в практиката съчетаването на многото дейности - създаване на нови продукти и услуги, организационни промени, въвеждане на нови практики и други е да се провежда под формата на проекти, в които се привличат съответните служители и сътрудници с подходяща квалификация, умения и знания. Наред с тях се ангажират ресурси от всякакво естество, които би трябвало да допринесат за успешната реализация на поредното начинание. И всичко това би следвало да се управлява по адекватен начин, за да се постигнат както поставените цели, така и това да стане по максимално ефикасен начин.

Курсът е проектиран и разработен за широка аудитория от участници. В него могат да вземат участие както хора в началото на своя опит, така и хора, които са напреднали в своята кариера като:

  • Ръководители на проекти и екипи
  • Мениджъри от средно и високо ниво
  • Супервайзори
  • Специалисти в различни области, които работят на проектен принцип
  • Хора, работещи на свободна практика

След успешното приключване на курса Вие ще можете:

Да осъзнаете значението и ползите от прилагане на проектния подход

Да познавате и създавате уникални характеристики на един проект

Да знаете и изпълнявате различните роли и отговорности при изпълнение на проекта

Да изготвяте или получавате и уточнявате адекватно проектно задание

Да планирате необходимите ключови ресурси

Да организирате дейността на хората за качествено изпълнение на проекта

Да контролирате напредъка на проекта спрямо заложените ключови показатели за изпълнение

Да предприемате адекватни на отклонението коригиращи действия

Да отчитате проекта и да извличате поуките от допуснатите грешки

Програма на специализираните модули

Проектът и неговото място в дейността на организацията

Фактори на проекта

Десет "Златни правила" да избегнем провала на проекта

Характеристики на проекта

Роли и отговорности

Жизнен цикъл на проекта

Предпроектни етапи

Начало на проекта

Спецификации на проекта

Задание за проекта

Проектиране

Реализация

Предаване/Прехвърляне на проекта

Експлоатация на ресурси

Оценка на ефекта от проекта

Техники за планиране и оценяване на усилията

Разчленяване на дейностите

Организация на проектния екип

Общ план и основни етапи

Контрол и отчитане

Контрол на времето

Отклонения

Финансов контрол

Контрол на качеството

Документиране на наблюдението и контрола

Коригиращи действия

Коментари

За нас

Контипсо ООД - гр. София, ул. Рикардо Вакарини 8

Имейл бюлетин

Бъдете осведомени за предстоящите курсове и събития.

© Всички права запазени eContipso 2017.
Web Statistics