Предлагани курсове

изберете желания курс от каталога

Търсене

Доставчик:
Категория:
Product Characteristics:
Продължителност
2 седмици
4 седмици
8 седмици
12 месеца
Език
Български
Входящо ниво
Начално
Начин на провеждане
Онлайн
Онлайн с подпомагане от тренер
Начин на завършване
Тест
Индивидуален проект
Групов проект
Държавен изпит
Квалификационен изпит
Дипломна работа
Завършване с
Без сертификат
Сертификат
Диплома
Свидетелство за професионална квалификация
Удостоверение за професионална квалификация
Product attributes:
Завършване с
Начин на провеждане
Премахни филтрите

Autocad Autodesk

Оцека:
Autocad Autodesk
zoom Увеличете изображението
Завършване с:
Начин на провеждане:
Доставчик: МУЛТИТРЕЙН
Продължителност: 4 седмици
Език: Български
Входящо ниво: Начално
Начин на провеждане: Онлайн с подпомагане от тренер
Начин на завършване: Квалификационен изпит
Завършване с: Удостоверение за професионална квалификация
Autocad Autodesk video video
Цена: 200.00 лв.
Брой:

Същноста на курса се базира на стартиране с основите команди и инструменти за проектиране на прости чертежи и развиване на тези умения. Курса също така включва и запознаване с някои от по сложните инструменти на AutoCAD. Идеята е, не да се покриват всички възможности на софтуера, а да се усвоят най-често употребяваните инструменти и концепции при проектиране.

Приложните упражнения по време на курса спомагат за бързото научаване на техники за създаване на 2D чертежи. Упражненията се предоставят както в печатен, така и в електронен формат.

Нашите предимства са:

 • Преподаватели с богат професионален опит 
 • Присъствени тренинг занятия 
 • Виртуална класна стая за дистанционно обучение
 • Авторски видео уроци 
 • Множество практически задачи 
 • Създаване на портфолио 
 • Седмични консултации с преподавателите 
 • Диплома от МОН – Удостоверение за професионална квалификация по част от професия "Графичен Дизайнер"

 

Дистанционно обучение – обучение от всяко място на света, свързано с Интернет в предпочитано за курсистите време. Дистанционното обучение е отлична възможност за провеждане на обучение на обучаеми/курсисти от цялата страна, както и българи обучаеми от други държави от Европа и Света.

Не се нуждаете от специализирана техника – необходим ви е само компютър/лаптоп, свързан към Глобалната мрежа!

Обучението се осъществява изцяло дистанционно в модерна онлайн базирана платформа за електронно обучение с множество онлайн обучителни видео ресурси, които се разкриват за Вас постепенно под прякото ръководство на преподавателя.

За всяка тема от модула се провеждат онлайн виртуални аудио и видео тренинг консултации в специализираната „Виртуална класна стая“, в която преподавателя споделя своя екран и обучаемите се запознават с работата с отделните приложения и инструменти.

demo

На разположение на обучаемите са:

 • Видео обучителни материали, специално разработени за целите на настоящия курс (на български език)
 • Множество допълнителни текстови и илюстрационни материали
 • Практически насочени проекти за самоподготовка - подпомагани от преподавателя
 • Форум за въпроси към всеки модул, в който преподавателя и администраторите регулярно отговарят на въпроси на обучаемите
 • Вградена в платформата за електронно обучение система за трансфер на мигновени съобщения с преподавателя, другите обучаеми и административния персонал на центъра
 • Онлайн тест по всеки от отделните модули с непосредствено автоматично оценяване
  Разнообразни индивидуални и групови практически задачи


Присъствено в комбинация с дистанционно обучение
Смесеният тип обучение или т.нар. Blended e-learning е най-модерните форми за обучение в съвременната динамична среда натоварена с разнородни професионални и лични ангажименти. При тази форма на обучение основното учебно съдържане е предоставено в платформата за електронно обучение, подпомагано от редица средства за комуникация. Най-важното такова средство е Виртуалната класна стая, в която ежеседмично се организират онлайн виртуални консултации с преподавател.

Към всички тези активности (за всяка тема от всеки модул) се прибавят присъствени занятия, които преминават под формата на тренинг с екипна практическа работа върху конкретни проекти. Основното предимство на този обучителен модел е че натрупването на знанията може да бъде в удобно за обучаемия време, а времето на присъствени занятия и виртуални консултации се използва максимално ефективно за задаване на конкретни въпроси и множество практически обучения.

За групи в дистанционна форма на обучение:

Работа в системата за електронно обучение - Запознаване с онлайн учебното съдържание. Решаване на казуси и практически проекти за самоподготовка с обратна връзка от преподавателя за всяка задача. Дискусии във формите на системата с преподавателите. Допълнителни консултации с преподавателите. Разработка на самостоятелна практическа работа и междинен тест.

Виртуална онлайн консултации – ежеседмични вечерни онлайн консултации във Виртуалната класна стая

Провеждат се изцяло онлайн. Единствено Държавният изпит след завършване отделните модули от курса е задължително присъствен.

За групи в смесена форма на обучение (присъствено и дистанционно):

Работа в системата за електронно обучение - Запознаване с онлайн учебното съдържание. Решаване на казуси и практически проекти за самоподготовка с обратна връзка от преподавателя за всяка задача. Дискусии във формите на системата с преподавателите. Допълнителни консултации с преподавателите. Разработка на самостоятелна практическа работа и междинен тест.

Виртуална онлайн консултации – ежеседмични вечерни онлайн консултации във Виртуалната класна стая

Присъствени тренинги – ежеседмични занятия в тренинг зала с преподавател под формата на упражнения и практически касуси.

Присъствените тренинги се провеждат в гр. София, ул. Рикардо Вакарини 8, офис 5

Тема 1 - Въведение в работата с AutoCAD

    Облачен портал Autodesk 360
    Преглед на потребителския интерфейс
    Настройка на мерните единици
    Настройки на работната среда

Тема 2 - Базови умения за чертане

    Навигация в двумерни чертежи
    Чертане на линии и правоъгълници
    Команди Cancel, Erase, Undo
    Координатна система
    Чертане на окръжности, дъги и полигони
    Закръгления и скосявания (фаски)

Тема 3 - Помощни инструменти

    Прихващане към точки и мрежа
    Ортогонална и ъглова навигация
    Ъглово прихващане
    Прихващане към характерни точки

Тема 4 - Редактиране на обекти

    Селектиране на елементи
    Команди за копиране и преместване
    Команди за завъртане и мащабиране
    Размножаване на обекти
    Подрязване и разширяване на обекти
    Разтегляне на обекти
    Отстояние и огледално копиране

Тема 5 - Оформяне на криви

    Оформяне на криви с полилиния
    Елипси и дъги

Тема 6 - Видимост на обекти

    Настройки на обект
    Текущ слой
    Задаване на слой към обект
    Видимост на слоеве
    Типове линии
    Свойства на слоеве
    Изолиране на обекти

Тема 7 - Организация на обекти

    Дефиниране на блокове
    Вмъкване на блокове
    Редакция на блокове
    Предефиниране на блокове
    Групиране

Тема 8 - Щриховки и запълване с цвят

    Зони на щриховане
    Асоцииране на щриховка с граница
    Типове щриховане
    Типове запълване

Тема 9 - Работа с блокове и външни файлове

    Работа с глобални блокове
    Глобален достъп до съдържание
    Запазване на съдържание
    Вмъкване на външни чертежи и изображения

Тема 10 - Създаване и редакция на текст

    Текстов стил
    Линии в текст
    Параграфи
    Редактиране

Тема 11 - Оразмеряване

    Стилове на оразмеряване
    Добавяне на размери
    Редактиране на размери

Тема 12 - Параметрично проектиране

    Геометрични ограничения
    Размерни ограничения
    Параметрични промени на обекти

Тема 13 - Работа в хартиено пространство (Layout)

    Анотационни стилове
    Изгледи
    Плаващи изгледи
    Чертане в хартиеното пространство (Layout)

Тема 14 - Принтиране и плотиране

    Конфигурация на устройствата
    Плотиране в моделното пространство
    Плотиране в хартиеното пространство
    Експорт в електронен формат

Тема 15 - Работа с данни

    Задаване на атрибути в блок
    Вмъкване на блок с атрибути
    Създаване на таблици
    Вмъкване на полета в таблици
    Редакция на данни в таблица

Тема 16 - Навигация в тримерно пространство

    Визуални стилове
    Куб на изгледите
    Орбитиране на модели
    Камери
    Запазване на изгледи

Тема 17 - Проектиране в тримерна среда

    Създаване на повърхнини
    Редактиране на повърхнини
    Създаване на твърди тела
    Редактиране на твърди тела
    Омрежване на модели

Тема 18 - Презентация на тримерен модел

    Задаване на материал
    Поставяне на осветление
    Създаване на реалистичен образ

За пълноценна работа по време на провеждане на курса, всеки курсист трябва да има персонален преносим компютър (възможно е да бъде и със стационарен компютър за курсистите в дистанционна форма на обучение) със следните минималните изисквания:

 • Нужна операционна система Windows 7 (или по-нова версия) или Mac OS X,
 • Минимум 4GB RAM памет и 8 GB свободна памет на твърдия диск.
На курсистите, които успешно са завършили курса се издава официален сертификат от Autodesk представителство за България.
Коментари

За нас

Контипсо ООД - гр. София, ул. Рикардо Вакарини 8

Имейл бюлетин

Бъдете осведомени за предстоящите курсове и събития.

© Всички права запазени eContipso 2017.
Web Statistics